Pješačke barijere

Pješačke barijere standardno se koriste u kontroli pristupa / prolaza, a sve više i za evidenciju radnog vremena uz kontrolu  klasičnih i automatskih vrata. Prednost okretnih pješačkih barijera pred ostalim preprekama je propuštanje samo jedne osobe u jednom prolazu.

Pješačke barijere se razlikuju po mehaničkoj konstrukciji, dizajnu i upravljačkoj elektronici te naravno namjeni (javni transport, sportske dvorane, stadioni..). Mogu biti motorizirane (nakon signala za otvaranje barijere i inicijalnog pomaka kraka motor preuzima rotaciju i tako ubrzava prolaz) ili mehaničke (rotaciju vrši osoba koja prolazi, a barijera samo oslobađa – omogućuje zakretanje u odgovarajućem smjeru). Kako je u slučaju nužde (elementarna nepogoda, požar … ) potrebno  osloboditi evakuacijske putove niske barijere se mogu izvesti sa drop arm funkcijom (automatsko spuštanje ruku na signal opasnosti ili nestanak napajanja) ili s oslobađanjem rotacije u oba smjera – identično kao i barijere pune visine.

Obzirom na konstrukciju razlikujemo niske okretne pješačke barijere koje svoju primjenu uglavnom nalaze u poslovnim objektima i javnoj upotrebi – sajmovi, transport (metro, željeznica, tramvaj, autobus ..), naplata WC-a …. Za prolaz invalida koriste se niske zakretne barijere ili vrata odgovarajuće širine prolaza.

Kad je potreban veći stupanj sigurnosti i/ili otpornost na vandalizam koriste se barijere pune visine (standardno oko 220 cm). Tipičan primjer upotrebe okretnih barijera pune visine su nogometni stadioni te objekti i pogoni gdje je teško nadzirati preskakanje niskih barijera.

BASYS Time programski paket za evidenciju radnog vremena i/ili kontrolu pristupa u potpunosti integrira Zucchetti-AXESS seriju “Gate” tripoda:

MAXGate
X1Gate
TRAXGate
kao i tripode drugih proizvođača u koje ugrađujemo standardne terminale ili kontrolere i odgovarajuće čitače.

Katalog pješačkih barijera!
Pješačka barijera